پایگاه اطلاع رسانی نماز جمعه محمدآباد جرقویه

  • نماز جمعه 16 فروردین 1398

  • نماز جمعه 9 فروردین 1398

  • نماز جمعه 2 فروردین 1398

  • 1
  • 2
  • 3

                                             
فعاليتهاي علمي، پژوهشي و اجرايي سید حسين زارع
دكتراي مديريت آموزشي دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان

1-تاريخچه زندگي
2- فعاليت‌هاي اجرايي اجتماعي
3- مقالات فارسي چاپ شده
4- مقالات ارائه شده در همايش‌ها
5- كتب
6- تحقيقات انجام شده

تاريخچه زندگي
سیدحسين زارع در سال 1336 در محمدآباد جرقويه از توابع اصفهان متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در محل زادگاه و دورة‌متوسطه را در مركز آموزش كشاورزي كبوتر آباد اصفهان به پايان رساند. پس از دريافت ديپلم در بهمن1354 در رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد. در دوران انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه مدتي را در هيات هفت نفر واگذاري زمين جيرفت و كهنوج مشغول بكار شد. تحصيلات كارشناسي را در 1363 بپايان رسانده و خدمت وظيفه عمومي را در بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصفهان گذراند. وي به استخدام آموزش و پرورش درآمد ودر مناطق كوهپايه، جلگه و جرقويه خدمت كرد. در دوران كار در آموزش و پرورش مدت 10 سال مدير دبيرستان و يكسال نيز كارشناس مسئول آموزش اداره بوده است. در سال 1377 در كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و در سال 1379 فارغ التحصيل شده وبه خدمت در آموزش و پرورش ادامه داد. در سال 1381 در دورة دكتري مديريت آموزشي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد و در مرداد ماه با رتبه اول 1387 فارغ التحصیل گردید.
سیدحسين زارع با دانشگاه اصفهان، آزاد اسلامي، پيام نور و مراكز تربيت معلم به صورت حق‌التدريس همكاري مي‌كند و دروس زبان تخصصي، روش تدريس، روش تحقيق و سازمان و مديريت را تدريس مي‌كند. وي تاكنون چندين مقاله علمي در مجلات داخلي بچاپ رسانده و مقالات علمي متعددي نيز در سمينارها و همايش‌ها ارائه كرده است. با همكاري استادان محترم دانشگاه اصفهان كتابهای ًمباحثي در سازمان ومديريت آموزشيً، ًراهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و"سازمان یاددهنده:الگویی برای دانشگاههای امروز"را تالیف وترجمهكرده است. نامبرده در ارديبهشت 1390 به عنوان دبير نمونه استاني و معلم پژوهشگر بسیجی و اردیبهشت 1391 به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب گرديد.

فعاليت هاي اجرايي، اجتماعي
- عضو هيئت هفت نفره واگذاري زمين جيرفت و كهنوج 1362
- مدير دبيرستان شهيد آيت‌اله غفاري اژيه ـ 79-1370
- كارشناس مسئول آموزش در آموزش و پرورش منطقه جرقويه 1381
- عضو شوراي تحول اداري آموزش و پرورش منطقه جلگه
- عضو شوراي برنامه‌ريزي آموزش و پرورش منطقه جرقويه
- عضو شوراي بررسي نظام پيشنهادها آموزش و پرورش منطقه جرقويه
- عضو شوراي فرهنگي كميته امداد امام خميني(ره) جرقويه
- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مركز هرند مهر ماه1386-1384
- عضو كميته پژوهشي آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي
- عضو شوراي بررسي و تحليل محتواي آموزشي آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي
- مدرس دوره هاي آموزش ضمن خدمت
- مدرس آموزش خانواده
- مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی علامه میرجهانی محمدآباد
- عضو کمیته ارتقاء، کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي
- عضو کمیته فرهنگ عمومی منطقه جرقویه سفلی
- عضو کمیته عفاف و حجاب منطقه جرقویه سفلی
- رییس آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی

مقالات فارسي چاپ شده
- زارع، حسين(1380). بررسي مشكلات معلمان تازه كار و وظايف مدير مدرسه در قبال آنها، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل 27
- زارع، حسين(1382). مشاركت اولياء:اهميت، موانع و راهكارها. مجموعه مقالات برگزيده همايش كشوري مشاركت و توسعه در آموزش و پرورش . كرمانشاه- اسفند82.
- زارع، حسين(1383). مدرسه بدون مدير، مجله رشد مديريت مدرسه، شماره پي در پي 17
- زارع، حسين(1383) تدريس مفاهيم علم به كودكان، مجله رشد تكنولوژي آموزشي شماره پي‌در پي162.
- زارع، حسين (1384). الگوهاي ياددهي و يادگيري ساختگرا،مجله رشد تكنولوژي آموزشي شماره پي در پي 168.
- زارع، حسين(1384).معلمان: مديريت كلاس، موانع و راهبردها،مجموعه مقالات برگزيده همايش معلم در عصر دانايي.سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

Jamshidian M. , Zare H.(2004). How Iran’s Higher Education System Could
Conform to Globalization? “Globalization: Towards a Sustainable
International Cooperation for Environment, Human Resources Development
and Higher Education”. Alumni- Consortium Universities Gottingen, Kassel,Marbur g.

- هويدا، رضا و زارع، حسين (1384). نقش بهبود كيفيت آموزش عالي در تعالي سازمانها.مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت.
- زارع، حسين (1385). سازمانهاي ياددهنده در مديريت تحول، مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي مديريت تحول. دانشگاه اصفهان.ارديبهشت 85
- زارع، حسين(1385). بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر اساس نظريه آديزس. مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان.
-زارع، حسين، رجايي پور،سعيد و جمشيديان، مهدي(1389). بررسي ميزان كاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي كشور بر اساس نظريه تيچي به منظور ارايه يك الگوي مناسب . مجله جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان
-زارع،حسين، رجايي پور،سعيد(1388). مقايسه ميزان بكارگيري مؤلفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي علوم پزشكي و غير پزشكي. مجموعه مقالات همايش ملي نظارت و ارزيابي آموزش عالي. جلد اول. دانشگاه شهيد بهشتي.
- زارع،حسين(1388). بررسي رابطه مديريت دانش با نوآوري در سازمانهاي آموزشي. دو ماهنامه فرهنگيان بسيجي، سال هفتم، شماره 21
- زارع، حسين(1388). بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاهها. مجله مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، دوره دهم شماره 3.
- زارع، حسین (1390). جایگاه تربیت معلم در کشورهای چین، هنگ کنگ، ژاپن وجمهوری کره. فراخوان کشوری مقاله نویسی مراکز تربیت معلم، راهکارها و چالش ها.
-زارع،حسین(1393). ویژگی های مدرسه یاددهنده. رشد مدیریت مدرسه.شماره پی درپی 107.

- Zare, Hosein(2014).The application of Tichy's Model in Iranian public universities. Iranian Journal of Management Research and Social Sciences Studies.30 jul.2014.
-Koki, Elham and Zare, Hosein(2015). The relationship between critical thinking strategies with study students. IJPSS.Vol.5,issue9.september 2015.
- Ahmadi, Yadilah and zare, Hosein(2015). Investigate the factors affecting the morale of research of high school students in the academic year 2014-15 of the second Dahagh city in terms of

مقالات ارائه شده در همايش‌ها

gender. IJPSS. Vol.5,issue11. November 2015.
- Zare, H. and Jamshidian , M. (2004). How Iran’s higher education system could conform to Globalization? Second international symposium. German Iranian Alumni Network(GIAN) university of Isfahan.

- زارع، حسين، سيادت، سيد علي(1381). بررسي ادراكات اعضاي هيات علمي
و مديران گروههاي آموزشي داشگاههاي دولتي ايران. هفته پژوهش
دانشگاه اصفهان، صفحات 14 و 15.
-زارع، حسين(1382) ماهيت تفويض اختيار. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان. ص 86.
- زارع، حسين(1382) مشاركت اولياء، اهميت، موانع، راهكارها، همايش كشوري مشاركت و توسعه در آموزش و پرورش. سازمان آموزش و پرورش كرمانشاه.
- زارع، حسين(1383). سازمانهاي ياددهنده. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان. ص 20
- زارع، حسين(1383) راهكارهاي عملي مشاركت اولياء در امور مدارس. همايش انديشه‌هاي مديران كارآمد. آموزش و پرورش ناحيه 4 اصفهان
- زارع، حسين(1383) آيا در آينده رايانه جاي معلم را مي‌گيرد؟ همايش بزرگداشت مقام معلم سازمان آموزش و پرورش اصفهان
- زارع، حسين(1384). معلمان، مديريت كلاس، موانع و راهبردها. همايش معلم در عصر دانايي، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
- نصر، احمدرضا، زارع، حسين و كريمي، صديقه(1384). جامعه يادگيري گامي در تحقق رشد مستمر وتوسعه مبتني بر دانايي. همايش ملي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 ساله. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ا اصفهان.
- زارع، حسين(1384).عوامل تاثير گذار بر مديريت كلاس درس. همايش تازه هاي تعليم و تربيت. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.
-زارع، حسين و هويدا، رضا (1384).آموزش مجازي، مزايا و شيوه هاي اجراي آن.سومين همايش نقش تكنولوژي آموزشي در فرايند ياددهي و يادگيري. خرم آباد.
- هويدا، رضا و زارع، حسين(1384). نقش بهبود كيفيت آموزش عالي در تعالي سازمانها.ششمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت. تهران.
-زارع، حسين(1384). شاخص هاي آسيب پذيري كلاس درس.هفته پژوهش دانشگاهاصفهان.
- زارع، حسين، رجايي پور، سعيد و جمشيديان،مهدي.(1385). سازمانهاي ياد دهنده در مديريت تحول. نخستين كنفرانس مديريت تحول. دانشگاه اصفهان .
- زارع، حسين.(1385). سازمانهاي يادگيرنده و نياز به ياددهي.دومين همايش مديريت نوين و مباحث جديد در مديريت.دانشگاه آزاد اسلامي فيروز كوه.
-زارع، حسین، رجایی پور سعید (1387). مقايسه بكارگيري مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي علوم پزشكي وغير پزشكي. همايش ملي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.انجمن آموزش عالي ايران.
- زارع، حسين، نصر، احمد رضا( 1387). ارزيابي كيفيت آموزشي و رفاهي دوره دو ساله كارداني به كارشناسي فرهنگيان . همايش ملي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.انجمن آموزش عالي ايران.
- زارع، حسین (1391). The Role of Social workers, working with children of divorce.
دومین همایش ملی علمی- کاربردی مددکاری اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
- زارع، حسین، و ایروانی، محمد رضا (1391). A social work study abuse of femalechildren.
دومین همایش ملی علمی- کاربردی مددکاری اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

كتب
- سيادت، سيد علي و زارع، حسين(1383) مباحثي در سازمان و مديريت آموزشي، انتشارات آواي نور
- نصر، احمدرضا و زارع، حسين(1385) راهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي. چاپ دانشگاه اصفهان و انتشارات سمت. چاپ سوم
-زارع، حسین، رجایی پور، سعید(1387) سازمان یاد دهنده: الگویی برای دانشگاههای امروز.انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

تحقيقات انجام شده
- زارع، حسين(1379) بررسي شيوه‌هاي تصميم‌گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظريه آديزس در سال تحصيلي 79 -1378.
- سيادت، سيد علي، جمشيديان، عبدالرسول و زارع، حسين(1383) بررسي نظرات اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور. طرح مصوب دانشگاه اصفهان.
- هويدا، رضا و زارع، حسين(1383) شناسايي راهكارهاي جديد ترويج مشاركت مادي ـ فكري اولياء دانش آموزان دورة متوسطه در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش. طرح مصوب وزارت آموزش و پرورش.
- نصر، احمد رضا، علامت ساز، محمد حسين، نيلي، محمدرضا و زارع، حسين(1384). بررسي كيفيت اجراي دورة دو سالة كارداني به كارشناسي فرهنگيان در دانشگاه اصفهان(1382- 1384 ). طرح مصوب دانشگاه اصفهان.
- زارع، حسین(1392). بررسی راه های افزایش مشارکت اولیاء در امور مدارس استان اصفهان (1390-91). اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

آدرس: اصفهان- محمدآباد جرقويه- شهرك شهيد بهشتي – بلوار امام خميني (ره)- كوچه دوم
پلاك 44331-83731
تلفن منزل:46652236 031 همراه: 09131259168
Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شعار سال 97

97

اوقات شرعیآمار بازدید سایت

2229252
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این ماه
بازدید ماه قبل
473
1129
21412
45242